Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten aan checkhetmetherman.nu

Op opdrachten verstrekt aan Checkhetmetherman.nu zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing van FB Adrem, waarvan Checkhetmetherman.nu een handelsnaam is.

ALGEMENE VOORWAARDEN FB ADREM PENSIOENADVIES
Versie februari 2014, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 57432996
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
FB Adrem: de vennootschap onder firma FB Adrem pensioenadvies, gevestigd te Holten;
Opdrachtgever: een ieder, die in eigen naam of voor en namens een derde dan wel vertegenwoordigd door een derde, met FB Adrem op enigerlei contact heeft in het kader van of
met het oog op een overeenkomst met FB Adrem.
Algemene Voorwaarden FB Adrem: de onderhavige voorwaarden.
2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die met FB Adrem tot stand komen. Alle door derden te
gebruiken voorwaarden, die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen van toepassing, indien en voor zover de toepasselijkheid van eerstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk door
FB Adrem zijn bevestigd.
3. Overeenkomst
Een overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van de opdracht door FB Adrem. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden FB Adrem slechts na
diens bevestiging. FB Adrem behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
4. Uitvoering
FB Adrem zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren. Alle door FB Adrem genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief
en naar beste weten vastgesteld. Nimmer zijn dit fatale termijnen. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal FB Adrem opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte stellen. Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht
zonder verdere kosten terugnemen.
FB Adrem zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht
het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed.
Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken, zal FB Adrem opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of
aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.
5. Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
6. Medewerking door opdrachtgever
Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk
alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
De opdrachtgever garandeert de juistheid en compleetheid van de gegevens.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van FB Adrem staan of indien
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven van FB Adrem in rekening worden gebracht.
7. Honorarium en betaling
Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend
uurtarief bepaald worden.
Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele honorarium van de door FB Adrem ingeschakelde derden.
Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever
binnen veertien dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk
geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de wettelijk verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, te
verhogen met de hierop verschuldigde omzetbelasting (BTW). Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is hij ook aansprakelijk voor de gerechtelijke kosten van incasso.
FB Adrem zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het
voorgaande is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.
Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan FB Adrem ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan FB Adrem de uitvoering van de
overeenkomst mag opschorten.
8. Niet toerekenbare tekortkoming
FB Adrem is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor FB Adrem redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FB Adrem ontstane
veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen. FB Adrem
is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid
zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben.
9. Inschakeling derden
Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een
vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met
opdrachtgever besproken wordt.
10. Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, heeft FB Adrem recht op compensatie vanwege het
daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan FB Adrem zijn toe te rekenen. Voorts
is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
11. Aansprakelijkheid
FB Adrem is niet aansprakelijk voor alle door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte of gevolgschade die verband houdt met een tekortkoming door FB Adrem dan wel
door haar ingeschakelde personen in de uitoefening van de opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
Indien FB Adrem uit hoofde van het vorige lid aansprakelijk kan worden gehouden is de totale aansprakelijkheid van FB Adrem voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de
wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op grond van onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een
bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen: € 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) het totaal bedongen honorarium voor het door FB
Adrem verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij
samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf
maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 4 is FB Adrem in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van
het honorarium. FB Adrem staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. FB
Adrem is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie
verstrekt of heeft verstrekt.
Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier
bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
Opdrachtgever zal FB Adrem vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van FB Adrem of door FB Adrem ingeschakelde derden nimmer
aanspreken.
12. Verval van recht
Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens FB Adrem terzake schade ontstaan door eventuele
tekortkomingen en/of fouten van FB Adrem bij de uitvoering van de overeenkomst.
13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen FB Adrem en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter te Almelo (het
arrondissement waar FB Adrem in Nederland gevestigd is), ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. FB Adrem heeft echter het recht om een geschil met een
buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde Rechter.
14. Wijziging en aanvulling algemene voorwaarden
Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.
15. Nietigheid
Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het
nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen de bedoeling van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk weergeeft.

CheckhetmetHerman.nu

Wil je zeker weten dat je goed verzekerd bent?

  • Betrouwbaar
  • Deskundig